Professoren fra Stod

Hun er professor ved Institutt for nevro-medisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU. Monica Lillefjell har sammen med forskere ved Senter for Helsefremmende forskning arbeidet med å gjøre Rismelen om til en attraktiv møteplass. Arbeidsmetodene har vakt oppsikt, også i utlandet.

I 2013 startet prosjektet “Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap”, ledet av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Malvik, Vikna og Steinkjer, fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag, KS Nord-Trøndelag, HUNT forskningssenter og Senter for helsefremmende forskning NTNU. Utgangspunktet for dette prosjektet er blant annet de krav som stilles til offentlig sektor om å ta i bruk beste tilgjengelig kunnskap som grunnlag for beslutninger og iverksettelse av målrettede tiltak innenfor folkehelsearbeidet. Dette handler blant annet om fokus på helsefremmende forhold samt eksisterende og potensielle ressurser i lokalsamfunnet. Vi snakker her om utvelgelse, planlegging og gjennomføring av et folkehelsetiltak i hver av de tre nevnte kommunene, samt utvikling av metoder og modeller for å omsette kunnskap til praksis og fra praksis til ny kunnskap på grunnlag av kommunenes arbeid med de tre tiltakene. I Steinkjer kommune ble det nedsatt en styringsgruppe som besto av rådmannens ledergruppe, og med rådmannen som leder. Denne styringsgruppa oppnevnte deretter en tverrfaglig og tverretatlig prosjektgruppe som av ulike og naturlige grunner har hatt ulik sammensetning gjennom prosjektperioden. Ellen Samuelsen ble prosjektleder i 2015.
Fokus for prosjektet var sosial inkludering og fellesskap gjennom å etablere flere møteplasser i sentrum. Her finnes i dag en høy konsentrasjon av eldre, uføre og innvandrere, høyere enn andre steder i kommunen. To områder ble valgt ut. En aktivitetspark for å styrke folkehelsa, og en utprøving av det man kalte “Møteplass barnehage”, hvor uteareal og uteleker stilles til disposisjon for barn og foreldre.

Rismelen
Rismelparken ble innregulert og anlagt etter andre verdenskrig. Under oppryddingen etter krigsødeleggelsene ble ruinrester og masse fra graving av nye tomter brukt til fyllmasse i Rismelen. Navnet Rismelen stammer fra Hemming Peder Riis sitt garveri som han etablerte i 1840, og som ble drevet av etterkommerne helt fram til 1924. Like før jul i 2016 begynte de fysiske forberedelsene til å gjøre Rismelen om til en aktivitetspark og en sosial møteplass for hele befolkningen. Gravemaskinene tok over deler av parken. Den grønne satsingen som skal bedre folkehelsen er i gang for alvor.
Vi går litt fram i tid. Til mandag 16. januar 2017. Den lave sola over Bakklandet skinner rett inn i en av spisesalene på Scandic Nidelven i Trondheim. Det er tidlig formiddag, og ved et langbord sitter en gjeng menn som ser ut til å møtes over en kaffekopp hver dag. Ved et bord like ved setter Monica Lillefjell fra gården Hatling nordre i Stod seg ned. Hun er professor i helsevitenskap ved fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.
– Jeg tok utdannelse som ergoterapeut, og jobbet som det både i Steinkjer kommune og Friskgården i Stod, forteller Monica.
Men hun ville noe mer. Hun tok hovedfag i idrettsfag ved NTNU, og deretter en doktorgrad innen temaet arbeidsrettet rehabilitering, også ved NTNU. Monica ble den første som har oppnådd professorkompetanse ved Program for ergoterapeututdanning, og den første kvinnelige professoren ved Avdeling helse- og sosialfag ved den tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag, nå NTNU.
– I 2011 ble jeg kontaktet av fylkeskommunen som skulle gjennomføre et prosjekt for å kartlegge kunnskapsbehovet i folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag. Kunnskapen fra dette prosjektet ble tatt med videre inn i prosjektet «Fra kunnskap til handling – fra handling til kunnskap». Min rolle i prosjektet har vært å drive følgeforskning. Gjennom bruk av ulike forskningsmetoder har jeg sammen med flere forskere kartlagt arbeidsmetodene kommunen har anvendt ved utvelgelse og iverksettelse av tiltaket. Fra forskersiden har vi vært opptatt av beslutningsprosesser og metoder for inkludering. For å si det enkelt har vi sett på hvordan kommunen har jobbet med etableringen av Rismelen som en aktivitetspark og sosial møteplass for alle grupper i befolkningen.

Steinkjer kommune
– Steinkjer kommune har vært svært dyktig til både å involvere og lytte til hva de ulike gruppene av befolkningen mener om og ønsker for Rismelen. Kommunen har gjort et banebrytende arbeid, og utviklet en arbeidsform som det står respekt av. Så stor respekt at 18 partnere fra 12 ulike land skal få høre om og ta del i kunnskapen som er utviklet i kommunen gjennom EU-prosjektet INHERIT.
Og det er evaluering av dette arbeidet “Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap” Monica arbeider med, og tar med seg videre inn i EU.
– 1. mars avsluttes prosjektperioden for prosjektet «Fra kunnskap til handling – fra handling til kunnskap» med samling på Steinkjer, men arbeidsmetodene videreføres, og den videre prosessen som skal gjennomføres av Steinkjer kommune blir spennende. NTNU, Senter for helsefremmende forskning vil følge arbeidet videre, og sammen med fylkeskommunen og kommunene sørge før at kunnskap om de gode arbeidsmetodene spres nasjonalt som et godt eksempel på kunnskapsbasert folkehelsetiltak.
Den 29. september 2016 ble det holdt en avslutningskonferanse for dette prosjektet i Trondheim med stor deltakelse fra mange kommuner i Norge.
– Der kunne vi presentere “Trøndelagsmodellen” som blant annet bygger på kunnskap hentet fra Steinkjer kommune sine arbeidsmetoder, og den vakte positiv oppsikt og omtale.

Les mer i papirutgaven …