Uenighet om parkering

Fem prekvalifiserte team med entreprenører, arkitekter og landskapsarkitekter forbereder nå sitt forslag til nye Steinkjer skole. I informasjonsmøtet med enhet utbygging og rektor Liv Welde Vikan i mars ble det en debatt om parkering ved den nye sentrumsskolen. I etterkant har skolen sendt en henvendelse til kommunen, der de ber om at parkeringsplassen ved Steinkjersannan barnehage omreguleres til parkering for de ansatte.

Ansatte ved Steinkjer skole ønsker likebehandling med andre skoleansatte i kommunen,   samtidig som de mener at den offentlige parkeringsplassen er lite brukt. I svaret fra kommunen vises det til at det allerede i valget av skoletomt ble klart at det ikke er plass til parkering på skoletomta. Videre avvises forslaget om å omregulere den offentlige parkeringsplassen.

Det begrunnes blant annet med at det vil bryte med eksisterende praksis for kommunalt ansatte i bykjernen. Her vises det til både ansatte på Rådhuset og barnehagen må parkere på offentlige parkeringsplasser. Videre er den offentlige parkeringsplassen viktig for hente- og bringetrafikk til barnehagen og skolen.